El. parduotuvės taisyklės

I. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šis dokumentas yra pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) tarp UAB "FILMSHOP" (toliau - Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau - Pirkėjas), kurios nustato bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, perkant prekes elektroninėje parduotuvėje www.filmuparduotuve.lt (toliau - Parduotuvė). Prieš pateikdamas užsakymą, pirkėjas patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis ir neprieštarauja jų taikymui, nuo to momento laikoma, kad pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaryta.
1.2. Kiekviena sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra saugoma Parduotuvės duomenų bazėje.
1.3. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar pildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 
II. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Norėdamas užsisakyti prekių Parduotuvėje arba naudotis kitomis paslaugomis, Pirkėjas užsiregistruoja Parduotuvėje nurodydamas teisingus privalomus duomenis.
2.2. Pirkėjas pilnai atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą bei prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias ar galinčias atsirasti Pirkėjui ir tretiesiems asmenims dėl pateiktų duomenų neatitikimo.
2.3. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad bet kokius veiksmus, atliktus prisijungus prie Parduotuvės naudojantis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas laikys Pirkėjo atliktais veiksmais, todėl Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą bei neatskleisti jų tretiesiems asmenims.
2.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina tinkamam Pirkėjo užsakymo ir pristatymo įvykdymui. Visais kitais atvejais galioja Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
2.5. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas valdytų ir tvarkytų registracijos metu pateiktus jo duomenis šiose Taisyklėse numatytais tikslais.
2.6. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir/ar telefono numeriu būtų siunčiami pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.7. Pardavėjas užtikrina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas Pirkėjo asmeninių duomenų apsaugai.
 
III. Pirkėjo teisės.
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, tik tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška ar pažeista.
3.3. Pirkėjas turi teisę nesutikti gauti Parduotuvės naujienlaiškių arba bet kada nutraukti jų prenumeratą informuodamas Pardavėją raštu.
3.4. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 
IV. Pirkėjo pareigos.
4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pasikeitus Prikėjo registracijos formoje pateiktiems duomenims, pirkėjas privalo juos atnaujinti.
4.3. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose  nustatytų reikalavimų.
 
V. Pardavėjo teisės.
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai arba visam laikui nutraukti Parduotuvės veiklą be įspėjimo.
5.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias taisykles, jas paskelbdamas Parduotuvėje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
5.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 7.5.2., 7.5.3., 7.5.4. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 5 (penkias) darbo dienas.
5.5. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės  aktuose numatytas teises.
 
VI. Pardavėjo įsipareigojimai.
6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose  nustatytas išimtis.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių VIII punkte nurodytomis sąlygomis.
6.4. Talpindamas Parduotuvėje nuorodas į kitus tinklapius Pardavėjas neatsako už juose skelbiamą informaciją ar/ir vykdomą veiklą.
6.5. Pardavėjas nesuteikia garantijų, kad Parduotuvė veiks nenutrūkstamai, ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo nuostolius susijusius su Parduotuvės veikimo sutrikimais ar/ir duomenų perdavimo klaidomis.
6.6. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius ją priimti, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
6.7. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės  aktuose nustatytų reikalavimų.

VII. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka.
7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir galutiniame užsakyme nurodomos litais su PVM.
7.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neinformavęs Pirkėjo, keisti Parduotuvėje esančių prekių asortimentą, jų aprašymus, kainas, pristatymo sąlygas ir kitą Parduotuvėje esančią informaciją.
7.3. Kiekviena konkreti Prekė turi detalų aprašymą. Jei Pirkėjui pateiktos informacijos nepakanka, jis privalo kreiptis į Pardavėją dėl papildomos informacijos. Užsakydamas prekę, Pirkėjas patvirtina, kad Parduotuvėje pateikta informacija apie prekę yra išsami ir jam aiški.
7.4. Prekės pristatymo mokestis į kainą nėra įskaičiuotas, jei aiškiai nenurodyta kitaip.
7.5. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdu:
7.5.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas rinktis šį apmokėjimo būdą, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš bankų. Mokant šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje. Bankiniai mokėjimai Parduotuvėje vykdomi per "Mokejimai.lt" elektroninių mokėjimų sistemą.
7.5.2. Apmokėjimas bankiniu pavedimu - tai dar vienas išankstinio apmokėjimo būdas kai Pirkėjas atsispausdinęs užsakymo formą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, arba internetu pats perveda pinigus į Parduotuvėsbanko sąskaitą.
7.5.3. Apmokėjimas per tarptautinę "PayPal" atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis sitemą. Atsiskaityti galima kreditinėmis Visa, Mastercard ir American Express mokėjimo kortelėmis.
7.6. Atsiskaitydamas 7.5.2., 7.5.3., 7.5.4. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti išanksto. Šiais atvejais, pagal Taisyklių 5.4. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti užsakymas ir nuo šio momento skaičiuojamas prekių pristatymo terminas.
7.7. Abi pusės sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių PVM sąskaitas faktūras taip pat patalpina Parduotuvės skiltyje „Užsakymų istorija“.  Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, pristatymo mokesčiai ir kiti buhalterinės apskaitos duomenys.
 
VIII. Prekių pristatymas.
8.1. Pirkėjas gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga.
8.2. Prekes pristatymas pirkėjui:
8.2.1. Prekes Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teritorijose pristato Pardavėjo įglioti vežėjai.
8.2.2. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų pristatymo adresą ir jį atitinkatį pašto kodą.
8.2.3. Jeigu pirkėjas pats negali priimti siuntinio, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.2.4. Prekių pristatymo mokestis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teritorijose skaičiuojamas atsižvelgiant į pristatomų prekių kiekį, svorį ir tuo metu galiojančias nuolaidas, kurios priklauso nuo įsigyjamų prekių sumos.
8.2.5. Informacija apie tuo metu galiojančius prekių pristatymo įkainius yra pateikta skyriuje "Pristatymas".
8.2.6. Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotos siuntų tarnybos atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui arba kitam prekę priimančiam asmeniui pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista ir vėliau pretenzijos dėl siuntos pakuotės pažeidimo nepriimamos.
8.2.7. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pirkėjui nebuvo pristatytos ar buvo pavėluotai pristatytos užsakytos prekės, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu.
8.3. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui per nurodytą terminą. Šie terminai netaikomi, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
 
IX. Prekių grąžinimas ir keitimas.
9.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 4-243 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
9.2. CD, DVD ir Blu-ray diskai, kuriuose įrašyti filmai, kompiuteriniai žaidimai, muzika su gamybiniu audio ar vizualiniu broku per 14 darbo dienų nuo pristatymo Jums dienos gali būti grąžinti mums atgal. Tokiu atveju gamybinį broką turinti prekė pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai.
9.3. Gavęs nekokybišką prekę Pirkėjas privalo susisiekti telefonu su Parduotuvės aptarnavimo centru arba užpildyti pretenziją esančią skiltyje "Kontaktai" . Parduotuvės atstovas susisieks nurodytais kontaktais ir susitars dėl prekės grąžinimo/pakeitimo galimybės.
9.4. Neatlikus 9.3. punkte nurodytų veiksmų per 7 (septynias) darbo dienas vėliau pretenzijos nėra tenkinamos.
9.5. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą per 7 darbo dienas.

X. Atsakomybė.
10.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
10.2. Pirkėjas yra atsakingas už pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Pardavėjas neatsako už atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
10.3. Pardavėjas yrs atleidžiamas nuo atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
10.4. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią.
10.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

XI. Rinkodaros priemonės.
11.1. Pardavėjas gali inicijuoti Parduotuvėje įvairias akcijas, jis turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.
11.2. Po užsakymo apmokėjimo Pardavėjas suteikia Pirkėjui savo lojalumo taškų, kuriuos Pirkėjas gali iškeisti į atitinkamą nuolaidų kuponą ir panaudoti jį sekančio/ių apsipirkimo/ų metu. Daugiau apie lojalumo taškus skaitykite skirnyje "Pagalba/lojalumo taškai".
11.3. Pardavėjas turi teisę nutraukti lojalumo programą arba pakeisti jos sąlygas, kurios įsigalopja tik nuo jų pakeitimo momento.

XII. Apsikeitimas informacija.
12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Parduotuvės skirsnyje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

XIII.Baigiamosios nuostatos.
13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, todėl jų pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo - pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.